Privacyverklaring – Zandvoortse Apotheek – Zandvoort

Zandvoortse Apotheek

Raadhuisplein 8 2042LR Zandvoort Tel:023-5713185

Privacyverklaring

1. Algemeen

Om goede farmaceutische zorg  te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen , dan heeft u recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg.

Wij vragen u om toestemming,  voordat wij uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.

Wij maken gebruik van een track & trace  systeem per sms of email, zodat u weet wanneer uw medicatie klaarstaat, of om buiten openingstijden uw medicatie uit het kluisje op te halen.  Ten behoeve van zorg-onderzoek- en verbetering (uitdrukkelijk voor niet-commerciële doeleinden) kunnen wij uw gegevens doorsturen aan derden. Dit doen wij alleen met uw expliciete toestemming, tenzij de gegevens volledig geanonimiseerd gebruikt kunnen worden. Via email of per post houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen omtrent uw medicatie.

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe, volgens de NEN 7510. Dit is een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, toch mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen. Wij registreren deze incidenten in ons interne datalekkenregister.

Tot slot houden wij bij wie uw gegevens heeft ingezien. Deze logging wordt 5 jaar bewaard of langer indien nodig.

2. Uw rechten

U heeft recht op kosteloze elektronische inzage in uw gegevens. U kunt uw actuele dossier inzien via MijnGezondheid.net. Inzage is beveiligd via uw Digid. Neem contact  met ons op om uw dossier vrij te geven. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan uw verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee, dat wij sommige gegevens volgens de wetgeving moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 20 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar).  U heeft ook het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging). Mocht u uw gegevens willen inzien dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. (zie onder).

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

Contactgegevens Functionaris voor gegevensbescherming:

dhr J.R.A. Mulder

email: info@zandvoortseapotheek.nl